Vị trí hiện tại Châu Âu và Châu Mỹ 《Orange Is the New Black Season 7》

Orange Is the New Black Season 7

Loại hình:Châu Âu  Mỹ  Châu Âu  Châu Mỹ  2019 

Dóng vai chính:Tyler Schilling  Laura Prepan  Kate 

Giám đốc:Andrew McCarthy  Michael Trimm  Konstantin Macklis 

Người chơi 1

Tóm tắt

Netflix đã thông báo về việc gia hạn Orange Is the New Black cho các phần 5, 6 và 7.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022