Vị trí hiện tại Nhật Bản 《KHÁCH SẠN》

KHÁCH SẠN

Loại hình:Bộ phim truyền hình Nhật Bản  Nhật Bản  2022 

Dóng vai chính:Indigo Fujioka  Mitsuko Kusanagi  M 

Giám đốc:Osagawa Osamu 

Người chơi 1

Tóm tắt

Từ khi thành lập đến nay, đây là cửa hàng lâu đời trong chuỗi cửa hàng Nhật Bản cao cấp của Nhật Bản ホ テ ル ・ プ ラ ト ン. し か し Cạnh tranh ngày càng gay gắt に と も な い, そ の 浌 営 は 悪 化 し て い た. Số lượng khách hàng ít, số lượng nhân viên ít. そ ん な Hụt hẫng し た プ ラ ト ン の 総 Kẻ thống trị と し て, あ る 日 一 人 の 男 が Tuyển dụng さ れ る. Tên nam là Sanzhi Keming (デ ィ ー ン ・ フ ジ オ カ). ホ テ ル 経 営 の プ ロ で trong nước và quốc tế ế ẩm ホ テ ル に hiện tại là れ て は, そ の kết thúc, 売 nhưng に một trận mua う と 噂 さ れ た gọi là "ホ テ ル は の lập dị". Khánh thành bộ phận わ ず か ヶ 月 の に, コ ン シ ェ ル ジ ュ ・ レ ス ト ラ ン ・ ウ ェ デ ィ ン グ bộ phận, triển khai, triển khai, tại chỗ, khó nắm bắt, và cải tiến kinh doanh. Thư ký giọng nói あ が り, vòng xoáy hỗn loạn say sưa. し か し に は さ れ た bí mật và lớn lao き な の mục đích が あ っ た….

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022